Fremmede arter er arter som opptrer utenfor sitt naturlige utbredelsesområde, det vil si utenfor det området arten kan spre seg til naturlig uten hjelp av mennesker.

Mink Neovison vison er en Nord-Amerikansk art som ble innført til Norge for pelsdyroppdrett i slutten av 1920. Rømminger fra minkfarmer har ført til at minken nå er spredt over hele landet. 

Fremmede arter er arter som opptrer utenfor sitt naturlige utbredelsesområde, det vil si utenfor det området artens naturlige spredningspotensial tilsier at den skal være. Fremmede arter er spredt til nye områder bevisst eller ubevisst ved hjelp av menneskers aktivitet.

Det er ikke bare arter som kan være fremmede, men også underarter eller lavere taksoner (blant annet varieteter (lokale varianter), kultivarer (kultiverte planter) og hybrider (blandinger av to ulike arter).​

Begrepet fremmed art omfatter alle livsstadier eller deler av individer som har potensial til å overleve og formere seg (frø, egg, sporer eller annet biologisk materiale).

Arter kan være regionalt fremmede

Noen arter er regionalt fremmede i Norge. Dette er arter som hører naturlig hjemme i deler av landet, men som har blitt spredt av mennesket til steder i Norge der de ikke hører hjemme. For eksempel hører fiskearten mort Rutilus rutilus naturlig hjemme på Østlandet, men har blitt satt ut i fiskevann i Trøndelag. Mort regnes derfor som regionalt fremmed i Trøndelag.