Homogen eng karakterisert av innsådde arter for grasproduksjon.

Økologisk karakteristikk

Oppdyrket intensiv slåtteeng omfatter innmarksarealer som over lengre tid benyttes til dyrking av grasvekster og som ikke inngår i regelmessig rotasjon med korn eller andre ettårige jordbruksvekster. Dette er arealer som brukes til fôrhøsting (høyslått eller silo), og som er dominert av innsådde grasarter. Skilles fra engaktig oppdyrket mark (T40) ved å være mer intensivt drevet, først og fremst sterkere gjødslet og preget av innsådde grasarter og kløver, og ved være regelmessig pløyd. Til forskjell fra oppdyrket sterkt intensiv slåtteeng (T45-C-3) er oppdyrket intensivt slåtteeng preget av noe mindre gjødsling og sprøyting, mens oppdyrket varig eng med lite intensivt hevdpreg (T45-C-1) ofte forekommer i brattere eller mer kupert terreng på upløyde arealer. Ugrasvegetasjon med kortlevde og nitrofile arter og flerårige arter i engkanten inngår i typen. Eksempler finnes i tabellen nedenfor.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Større homogene flater, oftest i relativt flatt terreng.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB, O3-C1. Finnes i hele landet, men vanligst i MB og NB.

Viktigste forvekslingstyper