Det er laget i alt fem veiledere til hjelp i kartlegging etter NiN som skal bidra til at den praktiske tilretteleggingen i bruken av NiN blir bedre.  

Hovedveileder

Hovedveilder til bruk ved opplæring, for oppdragsgivere, og som oppslags- og referanseverk for kartleggere.

Hovedveileder for kartlegging av terrestrisk naturvariasjon etter NiN (2.2.0) - utgave 1.pdf (8,2 MB)

Feltveileder terrestrisk

Veilder til bruk i felt som beskriver arealdekkende kartlegging av terrestriske naturtyper på natursystemnivået, for målestokkene 1:5000 og 1:20000.

Feltveileder for terrestrisk NiN-kartlegging i målestokk 1:5000 og 1:20 000.pdf (2 MB)

Veileder for typesystemet -kartleggingsenheter 

Dokumentet inneholder beskrivelser av enheter for terrestrisk naturkartlegging etter NiN versjon 2.0 tilpasset målestokken 1: 5000

Dokumentasjon av NiN versjon 2.1 tilrettelagt for praktisk naturkartlegging i målestokk 1:5000 - 2017.pdf (16,4 MB)

Veileder for Beskrivelsessystemet

Dokumentet beskriver variabler fra Beskrivelsessystemet som benyttes i terrestrisk naturkartlegging etter NiN versjon 2.2 tilpasset målestokkene 1: 5000 og 1:20000.

Veileder for bruk av beskrivelsessystemet i kartlegging av terrestrisk naturvariasjon_utgave 1_2018.pdf (19,3 MB)

Artstabeller og dokumentasjon av viktige LKM

Artikkelen inneholder 10 tabeller som viser arters fordeling langs lokale komplekse miljøvariabler (LKM) som er viktige for grunntypeinndelingen av arealmessig viktige hovedtyper i fastmarks - og våtmarkssystemer i NiN versjon 2.1, natursystemnivået. I tillegg inneholder artikkelen annen, forenklet dokumentasjon (skjemaer) som viser hvordan arter og andre egenskaper fordeler seg langs utvalgte LKM.

Artstabeller og tilrettelagt dokumentasjon for variasjonen langs viktige LKM.pdf (6,5 MB)
Artstabeller for variasjon langs viktige LKM (Excel format) (348,3 KB)