De fleste kartleggingsenhetene av sterkt endret fastmark kan variere mye i flyfoto, slik at det ikke er mulig å gjenkjenne dem på grunnlag av en enkelt egenskap eller et konsistent sett av egenskaper.

De fleste av de sterkt endrete hovedtypene mangler imidlertid både tre- og busksjikt så lenge menneskepåvirkningen opprettholdes. Da er marka direkte synlig i flyfoto. Når ‘forstyrrelsen’ opphører, f.eks. når ‘skrotemark’ (T35 Sterkt endret fastmark med løsmassedekke) ikke lenger er i bruk som opplagsplass for tømmer eller når en utrettet vegsving legges brakk, vil det etter hvert vanligvis finne sted en gjengroing med busker og trær. Noen av de sterkt endrete hovedtypene er imidlertid ofte tresatte, også i sterkt menneskepåvirket tilstand. Parker, som inngår i T43 Sterkt endret, varig fastmark med intensivt hevdpreg [Plener, parker og liknende uten semi-naturlig engpreg], er et eksempel på dette. Sterkt endret mark grenser ofte til skog. Vær oppmerksom på de avgrensningsutfordringene som skygge fra tilstøtende tresjikt kan gi.

Følgende flyfotokarakteristika er viktige ved identifisering av sterkt endret mark:

 

 • Mange av typene kan kjennes igjen på objektform (flystriper, fotballbaner osv.), eller gjennom mønstre som reflekterer strukturer (beitemark, travbaner osv.).
   
 • Fordi sterkt endret mark er resultatet av planlagt fysisk endring av landskapet, har de fleste polygonene av sterkt endret mark skarpe grenser mot omgivelsene. Eksempler på dette er veier, åkrer, parker, regulert småhusbebyggelse og industriområder. Noen kartleggingsenheter innenfor sterkt endret mark kan imidlertid ha en kantsone mot omgivelsene som gjør det vanskelig å avgrense polygoner på flyfoto. Eksempler er beitemark, hager i uregulert bebyggelse som glir gradvis over i skog, og tørrlagte elveleier.
   
 • De fleste kartleggingsenhetene av sterkt endret mark har særdeles jevn tekstur i flyfoto (veier, åkrer etc.), men noen kan ha en mer eller mindre regelmessig vekslende tekstur (søppelfyllinger etc.).
   
 • De fleste arealer av sterkt endret mark er homogent ensfarget og i fargefoto ofte med karakteristiske og gjenkjennelige farger (grusbaner er grå til hvite, innmarksbeiter i vekstsesongen intenst grønne, etc.)
   
 • Mange kategorier av sterkt endret mark forutsetter plassering på horisontal mark, eventuelt etter planering. Eksempler på slike er idrettsbaner, travbaner, flystriper og havner, oftest også industri- og serviceutbyggingsområder.
   
 • Mange av kartleggingsenhetene kan gjenkjennes som deler av et helhetlig landskap med enkeltkomponenter som gir godt grunnlag for tolkning. Blant mange eksempler kan nevnes gårdstun og åkrer, hus og hager, fabrikker og industriområder, anleggsmaskiner og grustak, og nedtappingssonen i regulerte vann.
   
 • Sterkt endrete, vegetasjonsdekte arealer har ofte en annen fenologi enn naturlig vegetasjon. Dette vil ofte gjenspeiles i flyfoto tatt på et tidspunkt hvor disse forskjellene kommer til uttrykk. For eksempel blir gjødsla beitemark tidligere mørkt grønn enn semi-naturlige enger (og naturlig åpen mark), og den mørkt grønne fargen holder seg lengre utover sommeren og høsten.