For å bedre veiledningen for praktisk kartlegging er det utviklet egne feltbeskrivelser tilpasset målestokk 1:5000. Disse omfatter utvalgte enheter for terrestrisk kartlegging. Hver kartleggingsenhet har fått et «fakta-ark» som beskriver karakteristiske trekk og gir artslister for diagnostiske arter til hjelp for kartleggere