Artsdatabanken samarbeider med Naturhistorisk museum, Universitet i Oslo (NHM) om kurs og opplæring i Natur i Norge (NiN). Det blir arrangert både åpne og mer spesifikke kurs knyttet til ulike behov. På denne siden vil en få oversikt over kursaktivitetene.

For å bidra til økt kompetanse om NiN og kartlegging etter NiN, utvikler NHM kurs og opplæring. Det er tre typer kurs som avholdes regelmessig: åpne NiN-kurs, universitetskurs på masternivå og oppdragsspesifikke kurs i regi av oppdragsgivere for kartlegging.

Det avholdes et åpent kurs i Oslo hver vår over to dager, der dag én er om NiN-systemet og grunnleggende teori, og dag to er om kartlegging av NiN etter en standard metode. Dette kurset holdes av NHM på Universitetet i Oslo. Lenke til dette kurset finner du på denne siden.

Fra 2016 ble det etablert et eget universitetskurs på mastergradsnivå i regi av Universitetet i Oslo, BIO4120. Kurset er rettet mot universitetsstudenter og har en teoridel, feltekskursjon og kartleggingsdel, som går fra vår til høst. Kurset er opprettet for å styrke kompetanse og kapasitet innen kartlegging basert på NiN-systemet.

Det blir også arrangert egne oppdragsspesifikke kurs knyttet til større kartleggingsoppdrag. Dette er ikke åpne kurs, og de skjer i regi av oppdragsgivere. Her vil institusjoner som Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet avholde i kurs i samarbeid med NHM.

Kursoversikt

Når

Kurs

Målgruppe

Åpent/lukket

Hvor

Arrangør

12. og 13. mars 2019

Introduksjonskurs til NiN som system og for kartlegging 

Alle

Åpent

Oslo

NHM, UiO

Vår/høst 2018

BIO4120 - Norsk naturvariasjon - typeinndeling, beskrivelse og kartlegging av natur basert på Natur i Norge (NiN)

Mastergradskurs. Studenter ved UiO. Eksterne kan søke om å delta.

Lukket

Oslo (+ekskursjon)

UiO

 

Rune Halvorsen demonstrerer det økologiske rommet.