Klima- og miljødepartementet (KLD) er eigardepartementet vårt frå 1. januar 2018. Tildelingsbrevet frå KLD gir rammer og føresetnader for verksemda vår.