Skogshabitat ved Stryn på Vestlandet. Innfelt vises eksempler på diversiteten av sørgemygg.

Sørgemygg (Sciaridae) er en taksonomisk vanskelig og svært dårlig kjent artsgruppe og en av de største familiene av tovinger (Diptera) i Norge. Dette er uanselige, små til middels store, svarte og gul-oransjefargede mygg. Sørgemygg er ofte en dominerende gruppe av tovinger i skog hvor de koloniserer råtnende materiale. 

Sørgemygg er en familie som er tallrik på både arter og individer. Mange arter foretrekker fuktige, skyggefulle løvskoger med et stort innslag av død ved i forskjellige nedbrytningsstadier, mens andre foretrekker fuktige enger og barskog. Kunnskap om sørgemygg på artsnivå er viktig for å forstå kompleksiteten i terrestriske økosystemer, spesielt nedbrytningsprosesser i skog.

BioFokus skal fortsette arbeidet med å bygge opp kunnskap og kompetanse på denne vanskelige artsgruppen i Norge. Prosjektet vil bidra til å bygge opp referansesamlinger og utvikle verktøy for artsbestemmelser av sørgemygg til norske fagmiljøer. Kartleggingen av sørgemygg vil foregå i de fleste skogstyper som finnes i Norge, med spesielt vekt på habitater i nordlige deler av landet.