Norske regnskoger er kjent for å ha et rikt naturmangfold, av blant annet epifytter.  NTNU Vitenskapsmuseet skal kartlegge og DNA-strekkode lav og lavboende sopper i norske regnskoger, fra Rogaland i sør til Troms i nord. I motsetning til lav, så har lavboende sopper nærmest ikke vært kartlagt i Norge.

Prosjektet vil blant annet registrere relevante miljøvariabler som kan brukes til å klassifisere disse skogstypene i henhold til naturtypeinndelingen "Natur i Norge" og gi ny kunnskap om taksonomi, utbredelse og økologi for denne gruppen av skogepifytter. Midtveis i prosjektet vil det bli arrangert en «LichenBlitz» hvor forskere og amatører i løpet av et døgn skal registrere så mange arter av lav og lavboende sopper som mulig. I samarbeid med Forskerskolen i biosystematikk vil det bli arrangert et feltkurs i artsbestemmelse for studenter og forskere for å sikre videre kompetanseoppbygging på disse økologisk viktige gruppene av epifytter.

Andreas Frisch og en masterstudent ved Høydalmoan naturreservat, Stodalen, Åfjord, Sør-Trøndelag.