Åpen engpreget vegetasjon dominert av gras og urter. Spredte busker og trær kan forekomme.

Økologisk karakteristikk

Sterkt endret fastmark med preg av semi-naturlig eng omfatter mark som kombinerer egenskapene "sterkt endret mark", i form av planering, utfylling eller lignende, og et ekstensivt hevdregime. Marka har gjennom nokså lang tid blitt slått eller beitet som om det var en semi-naturlig eng, og har derfor har trekk i artssammensetning og utseende som overfladisk minner om semi-naturlig eng, men typen har ikke sin opprinnelse i jordbruksmark.  Artssammensetningen har likhetstrekk med semi-naturlig eng, men har gjerne også innslag av ruderatarter eller skogsarter. Mangel på steingjerder, plassering langt unna jordbruksmark og artssammensetning skiller typen fra semi-naturlig eng. Typen omfatter utfylte og oppbygde vegkanter og vegskjæringer som slås, men ikke sprøytes, grasdekte kantarealer på flyplasser, plener som skjøttes som "blomsterenger" og lignende steder. Til forskjell fra semi-naturlig eng fjernes ikke høyet, og det står ofte igjen avkappede trær og busker. Typen kan være artsrik og varierer i artsinnhold etter blant annet fuktighet og kalkinnhold i løsmassene.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Ofte veikanter, hyttetomter, plener og lignende steder.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB, O3-C1.

Viktigste forvekslingstyper

Åpen grunnlendt mark (T2), semi-naturlig eng (T32).

se bilder og kjennetegnende arter

Grunntyper som inngår i kartleggingsenheten