Tett tresjikt vanligvis dominert av gran, eller innplantede bartrær, ofte fremmede treslag som sitkagran eller lignende.

Økologisk karakteristikk

Treplantasje omfatter tresatte arealer med "plantasjeskogkarakter"’, det vil si mark som er tilplantet med trær av ett og samme treslag, ofte fremmede treslag, systematisk på rekke og rad, gjerne etter markberedning. De plantete trærne skal utgjøre over 90 % av treantallet, død ved og overstandere fra tidligere (naturlig) trebestand skal mangle. Treplantasjer er alltid ensjiktet og tilnærmet ensaldret og tresjiktet kan være så tett at undervegetasjon mangler mer eller mindre fullstendig. Tiltak som gjødsling og sprøyting er vanlig, og bidrar til at artssammensetningen i treplantasjer i liten grad gjenspeiler naturgitt miljøvariasjon. Treplantasje er skogbruksparallellen til sterkt endret jordbruksmark, med produksjon av trær som eneste formål. Treplantasjer karakteriseres ikke som skogsmark fordi de ikke utgjør helhetlige økosystemer. Marka ofte dekket av tette barstrømatter, og uten vegetasjon eller kun med spredte moser og karplanter, som Avenella flexuosa smyle, matteflette Hypnum cupressiforme, stubbeblonde Lophocolea heterophylla og klobleikmose Sanionia uncinata.

DatabankHelpers.Level().Up();

Plantefelt med død undervegetasjon, Enebakk 2004.

DatabankHelpers.Level().Down();

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Finnes i ulike typer terreng, fra bratte dalsider til flat mark. Tydelig mørk grønn farge og jevn høyde på tresjikt. Ofte skarpe grenser mot naboarealer.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB, O3-C1.

Viktigste forvekslingstyper

-

se bilder og kjennetegnende arter

Grunntyper som inngår i kartleggingsenheten