Mangler busksjikt. Artsfattig og spredt vegetasjon med feltsjikt av graminider, urter og lavvokste vier-arter. Bunnsjikt av moser og lav.

Økologisk karakteristikk

Kalkfattige finjordsflekker er oppfrysingsmark som karakteriseres av lite snødekke, men samtidig kort vekstsesong høyt til fjells (MA og HA). Typen forekommer på flatt til hellende substrat med variert kornstørrelse fra sand til stein og frostomrøring av jordsmonnet. Polygonmark er vanlig, og solifluksjon vises som striper i hellende terreng. Karakteriseres av moser og lav som tåler frostomrøring. Skilles fra kalkrike finjordsflekker (T19-C-2) ved mangel på kalkkrevende arter.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Flatt til svakt hellende terreng. Tydelige stein-polygoner kan ses på flyfoto.

Utbredelse og regional fordeling

MA-HA, O1-C1.

Viktigste forvekslingstyper

se bilder og kjennetegnende arter

Grunntyper som inngår i kartleggingsenheten