Protistriket omfatter 553 påviste arter i Norge, og urdyrrekken utgjør den største gruppen med 295 arter. Kunnskapen om taksonomi, utbredelse og økologi er generelt mangelfull for alle de vurderte artsgruppene.

Øyealger (Euglenozoa), urdyrrekken (Cercozoa) og Rhizaria er de største gruppene i protistriket (Protozoa). Disse gruppene omfatter i hovedsak encellete organismer.

Hvilke artsgrupper er vurdert?

Alle de store artsgruppene innen protistriket har blitt vurdert: øyealger, urdyrrekken og Rhizaria.

Noen få mindre artsgrupper mangler vurderinger: diplomonader (Metamonada), Phytomyxea og Phaeodaria. Klassene Parabasalia og Percolozoa er ennå ikke påvist i Norge, og er dermed heller ikke vurdert.

Det tidligere urdyrriket er endret til protistriket. Urdyr er beholdt som en rekke i protistriket.

Hvor mange arter finnes i Norge?

Protistriket omfatter kun 553 påviste arter i Norge, der urdyrrekken (Cerozoa) og Rhizaria utgjør størsteparten av de påviste artene.

Antatt antall arter i Norge er ikke estimert, bortsett fra for klassene Granuloreticulosea og stråledyr (Radiolaria), fordi tallene er for usikre.

På grunn av taksonomiske endringer, nye registreringer og oppdagelse av nye arter kan antall mikroalger i Norge og globalt komme til å endre seg betraktelig i tiden framover.

Antall påviste, antall antatte og andel kjente arter

Antall påviste arter, fordelt på marint, limnisk og terrestrisk miljø, samt antatt antall arter og andel kjente arter for vurderte artsgrupper i protistriket. Andel (%) kjente arter er antall påviste/antatt antall arter.

Vitenskapelig navn Totalt antall arter i Norge Antall marine Antall limniske Antall terrestriske Antatt antall arter i Norge Andel påviste arter i Norge Takson
Protozoa 553
Euglenozoa 66 15 48 3
Øyealger Euglenozoa Caval.-Sm.
Euglenophyceae 56 9 47 0
Euglenophyceae Schoen.
Kinetoplastea 10 6 1 3
Kinetoplastea
Cercozoa 295 294 0 1
Urdyr Cercozoa Cavalier-Smith, 1998
Chlorarachniophyceae 0 0 0 0
Amøbealger Chlorarachniophyceae
Ebriophyceae 1 1 0 0
Ebriophyceae A.R.Loebl.
Filosia 1 1 0 0
Filosia
Imbricatea 1 1 0 0
Thaumastigales 1 1 0 0
Thaumastigaceae 1 1 0 0
Thaumastigaceae
Granuloreticulosea 291 291 0 0 400 73 %
Phytomyxea 1 0 0 1
Phytomyxea
Metamonada 11
Diplomonader Metamonada
Parabasalia 0
Parabasalider Parabasalia
Percolozoa 0
Percolozoa Cavalier-Smith, 1991
Rhizaria 181
Rhizaria
Phaeodaria 15
Phaeodaria
Radiolaria 166 166 0 0 200 83 %
Stråledyr Radiozoa

Hvor god kunnskap har vi om artsgruppene?

Artene i protostriket er generelt dårlig kartlagte. For de fleste mindre gruppene er kunnskapen om taksonomi, utbredelse og økologi vurdert som svært svak. For de største gruppene, Granuloreticulosea og stråledyr (Radiolaria) er kunnskapen om taksonomi og utbredelse vurdert som akseptabel, men kunnskapen om økologi vurdert som svak.

Kunnskapsstatus for de vurderte artsgruppene

Kunnskapsstatus for de vurderte artsgruppene: ingen kunnskap (0), svært svak kunnskap (1), svak kunnskap (2), akseptabel kunnskap (3), god kunnskap (4) og sikker kunnskap (5). Tall i parentes er regnet ut av redaktørene av rapporten (Elven og Søli) basert på bidragsyternes vurderinger.

Vitenskapelig navn Taksonomi 0 - 5 Utbredelse 0 - 5 Økologi 0 - 5 Takson
Protozoa (3) (3) (2)
Euglenozoa (2) (2) (2)
Øyealger Euglenozoa Caval.-Sm.
Euglenophyceae 2 2 2
Euglenophyceae Schoen.
Kinetoplastea 2 2 2
Kinetoplastea
Cercozoa (3) (3) (2)
Urdyr Cercozoa Cavalier-Smith, 1998
Chlorarachniophyceae 1 1 1
Amøbealger Chlorarachniophyceae
Ebriophyceae 1 1 1
Ebriophyceae A.R.Loebl.
Filosia 1 1 1
Filosia
Imbricatea 1 2 1
Thaumastigales
Thaumastigaceae
Thaumastigaceae
Granuloreticulosea 3 3 2
Phytomyxea
Phytomyxea
Metamonada
Diplomonader Metamonada
Parabasalia
Parabasalider Parabasalia
Percolozoa
Percolozoa Cavalier-Smith, 1991
Rhizaria
Rhizaria
Phaeodaria
Phaeodaria
Radiolaria 3 3 2
Stråledyr Radiozoa

Bidragsytere

Artsgruppene er vurdert av Elisabeth Alve, Kjell Rasmus Bjørklund, Jane Dolven, Wenche Eikrem og Silvia Hess.

En oversikt over hvilke institusjoner bidragsyterne tilhører og hvilke grupper de har vurdert finnes under Bidragsytere. For kommentar på vurderingene se Bidragsyternes merknader, punkt 73 – 79, i rapporten s. 120.