Slimriket omfatter 275 påviste arter i Norge. Flesteparten er slimsopper og tilhører klassen Myxomycetes. Blant de påviste artene finnes også fire arter av amøber (Rhizopoda), men her er det reelle artsantallet trolig langt høyere. Kunnskap om taksonomi, utbredelse og økologi er vurdert som generelt svak for hele riket.

Slimriket (Amoebozoa) er delt inn i tre rekker: Archamoebae, amøber (Rhizopoda) og slimsopper (Mycetozoa). Archamoebae og amøber er encellete organismer, mens slimsopper kan være både encellete og flercellete organismer. Slimsoppene skiller seg fra andre sopper blant annet ved å ha et selvbevegelig amøbestadium og ved å kunne fordøye matpartikler.

Hvilke artsgrupper er vurdert?

Både Archamobeae og amøber er vurdert, mens for rekken slimsopper er vurderinger kun gjort for klassen Myxomycetes. Denne klassen inneholder alle de kjente artene i rekken Mycetozoa i Norge. I tillegg inneholder rekken et par klasser som ikke er påvist i Norge men som trolig finnes her: Dictyosteliomycetes og Protosteliomycetes.

Hvor mange arter finnes i Norge?

Slimriket omfatter bare 275 påviste arter i Norge. Av disse tilhører 268 arter klassen Myxomycetes. Trolig finnes rundt 400 arter i denne gruppen. Spesielt forventes antallet nivicole (tilpasset mikroklima under snø) og corticole (barklevende) arter å øke betraktelig hvis de blir ettersøkt systematisk. Trolig er bare omkring 30 % av artsmangfoldet i slimriket påvist.

Antall påviste, antall antatte og andel kjente arter

Antall påviste arter, fordelt på marint, limnisk og terrestrisk miljø, samt antatt antall arter og andel kjente arter for vurderte artsgrupper i slimriket. Andel (%) kjente arter er antall påviste/antatt antall arter.

Vitenskapelig navn Totalt antall arter i Norge Antall marine Antall limniske Antall terrestriske Antatt antall arter i Norge Andel påviste arter i Norge Takson
Amoebozoa 275 4 0 271
Slimriket Amoebozoa
Archamoebae 3 0 0 3 20 15 %
Archamoebae
Mycetozoa 268 0 0 268
Slimsopper Mycetozoa
Dictyosteliomycetes 0
Dictyosteliomycetes
Myxomycetes 268 0 0 268 400 67 %
Myxomycetes (Myxogastrea)
Protosteliomycetes 0
Protosteliomycetes
Rhizopoda 4 4 0 0 500 1 %
Amøber Rhizopoda

Hvor god kunnskap har vi om artsgruppene?

De vurderte artsgruppene er generelt dårlig kartlagt. For Myxomycetes er taksonomisk kunnskap vurdert som akseptabel (kategori 3), men kunnskapen om utbredelse og økologi er svak (kategori 2). Kunnskapen om amøber er svært mangelfull.

Kunnskapsstatus for de vurderte artsgruppene

Kunnskapsstatus for de vurderte artsgruppene: ingen kunnskap (0), svært svak kunnskap (1), svak kunnskap (2), akseptabel kunnskap (3), god kunnskap (4) og sikker kunnskap (5). Tall i parentes er regnet ut av redaktørene av rapporten (Elven og Søli) basert på bidragsyternes vurderinger.

Vitenskapelig navn Taksonomi 0 - 5 Utbredelse 0 - 5 Økologi 0 - 5 Takson
Amoebozoa
Slimriket Amoebozoa
Archamoebae 2 1 1
Archamoebae
Mycetozoa
Slimsopper Mycetozoa
Dictyosteliomycetes
Dictyosteliomycetes
Myxomycetes 3 2 2
Myxomycetes (Myxogastrea)
Protosteliomycetes
Protosteliomycetes
Rhizopoda 0 0 0
Amøber Rhizopoda

Bidragsyterne

Artsgruppen er vurdert av Tor Atle Mo og Edvin W. Johannesen. En oversikt over hvilke Institusjoner bidragsyterne tilhører og hvilke grupper de har vurdert finnes i Bidragsytere.

For kommentar på vurderingene se Bidragsyternes Merknader  punkt 2 i rapporten s. 120.