Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter er en oversikt over de viktigste påvirkningene på truete og nær truete artene i ulike økosystemer i Norge. Publikasjonen hører tematisk sammen med Norsk rødliste for arter 2010.

 

  • Last ned publikasjonen (til høyre)