Dette arbeidet oppsummerer kunnskapsstatus for insektpollinering i Norge. I rapporten forklares hva pollinering er og hvilken betydning pollinering har for planter og insekter. Videre behandles pollinering som økosystemtjeneste og hvilke konsekvenser menneskelig påvirkning har på dette komplekse samspillet. Rapporten identifserer kunnskapshull om insektspolliering i Norge og kommer med forslag til tiltak som kan bøte på dette slik at kunnskapsgrunnlaget innen fagfeltet kan styrkes

 

  • Last ned Kunnskapsstatus for insektpollinering i Norge (til høyre)
  • Rapporten finnes ikke i trykt utgave