Publikasjon som omhandler arbeidet med å utvikle en ny metodikk som gjør landskapstypedelen av Artsdatabankens naturtypeinndeling «Naturtyper i Norge» egnet til bruk i landskapskartlegging.

 

  • Last ned publikasjonen Landskapstyper i Norge – ny metodikk for kartlegging av landskap (til høyre)
  • Publikasjonen er ikke til salgs som trykksak