Gul gelésopp,Tremella mesenterica, er en veldig vanlig art som er lett å finne på døde grener i løvskog. Soppen er en parasitt på mycelet av en barksopp i slekten Stereum.

Gelésopper er en gruppe av sopper som ofte har svært gelatiniserte fruktlegemer, men som tilhører mange ulike utviklingslinjer som ikke er nærmere i slekt med hverandre. På grunn av likheter i ytre og i levesett er det likevel praktisk å behandle de som en gruppe i forbindelse med kartlegginger og taksonomisk arbeid.

Gelésopper har flere ulike levesett. En del arter er saprofytter som henter næringen sin fra død ved, andre er parasitter på andre sopper og mange arter lever i symbiose med planter og moser og danner rotsopp (mykorrhiza) med disse. Det er registrert 284 arter av gelésopper i Europa hvorav 115 er rapportert fra Norge.

Prosjektet skal lete etter gelésopper på alle typer substrat og i alle typer av skog og andre relevante habitater i Norge. Materialet som samles inn skal undersøkes i mikroskop og med DNA-analyser for å klarlegge slektskap, påvise kryptiske arter og bidra med DNA-sekvenser til det internasjonale strekkodebiblioteket (BOLD).  For å lette arbeidet med å identifisere gelésopper vil prosjektet ha et særskilt fokus på publisering av slekts-oversikter med bestemmelsesnøkler.  

Judasøre, Auricularia auricula-judae. Denne arten vokser på døde grener og stammer av svarthyll. Den er vanlig i syd-vest Europa, men ekstremt sjelden i Norge. Kanskje er det en art vi vil observere oftere om klimaet blir varmere.