Fjellbegermorkel Helvella arctoalpina fra Oppland, Dovre, Grimsdalen.

Høstmorkler er en slekt i gruppen sekksporesopper. De har et svært variert utseende, med foldete utforminger av hatten som kan ligne et øre, en kopp eller en sadel. Hatten er som oftest farget i ulike varianter av hvit, brun, grå eller svart. Økologien er svært dårlig kjent, bortsett fra at mange arter antas å leve i symbiose (sopprot) med vier og gran.

Det er lett å skille høstmorkler fra andre sopper, men det er svært vanskelig å skille de ulike artene fra hverandre basert på utseende. Med genetiske analyser åpnes nye muligheter for å rydde opp i taksonomiske uklarheter. Prosjektet har som mål å undersøke forekomst og utbredelse av slekten høstmorkler Helvella, basert på materiale i de nordiske universitetsherbariene og ny innsamling av materiale i Norge.

Prosjektet bygger videre på et nylig avsluttet forskningsprosjekt på høstmorkler i Europa hvor artsavgrensninger og navngiving av artene i slekten er revidert. Dette arbeidet gir et godt taksonomisk grunnlag for kartleggingsarbeidet i prosjektet. Det er antatt at artsmangfoldet i Norge og Norden er langt større enn det som hittil er registrert. Prosjektet vil generere referanse-databaser for de molekylære strekkodemarkørene ITS, hsp, rpb2, tef og LSU rDNA for alle Helvella-arter som forekommer I Norge og Norden.