Flere prosjekter (fase I-III) har vært i gangsatt for å kartlegge mangfoldet av insekter tilknyttet vann og fuktige habitater i Finnmark. I den første fasen i 2010 ble det gjennomført en større innsamling av materiale fra over 100 lokaliteter i fylket. Materialet avslørte et stort mangfold av insektarter, spesielt av mygg.

Det finnes rundt 2000 kjente myggarter, bare i Norge. Men en mygg er ikke bare en mygg, og alle mygg stikker faktisk ikke. Det er bare familliene stikkmygg (Culicidae), knott (Simulidae) og sviknott (Ceratopogonidae) som er til særlig plage for oss mennesker. Prosjektet har  avdekket et stort mangfold av andre og mindre kjente grupper av mygg rundt vann og fuktige habitater i vårt nordligste fylke. Særlig stort var mangfoldet av fjærmygg (Chironomidae) og soppmygg (Mycetophilidae), med mange nye arter. Flere av de nye artene er lett å overse fordi de ligner i utseende på kjente arter. DNA-strekkoder ga et et ekstra sett med karakterer å skille artene fra hverandre med og var derfor et nyttig verktøy i prosjektet til å få fram et mer korrekt bilde av det virkelige artsmangfoldet.Totalt ble det påvist 630 ulike arter av mygg og 132 arter av vårfluer og teger. 

Som følge av klimaendringer kan vi forvente endringer i sammensetningen i insektfaunaen. Nordlige arter kan komme til å forsvinne, mens andre og mer sørlige arter flytter nordover. Ny kunnskap fra prosjektet utgjør et viktig grunnlag for fremtidige studier og overvåking av insektfaunaen i arktiske og alpine områder.