Den hvite fåbørstemarken Enchytraeus albidus er vanlig i tangvoller på havsstrender.

Clitellater er segmenterte marker som er svært vanlige i både akvatiske og terrestriske habitater. I Skandinavia er de fleste clitellater mikroskopiske, men gruppen inneholder også kjente og «større» dyr som meitemark og igler.

Clitellata er en gruppe av leddormer som inkluderer fåbørstemarker og igler. De gjør en viktig underjordisk, men usynlig jobb, og bearbeider sedimenter gjennom å grave ganger og bryte ned og frigjøre næringsstoffer. Det antas å være så mange som 450 arter eller flere i Norge.

Prosjektet skal fullføre arbeidet med å lage en landsdekkende oversikt over arter i Norge. Dette arbeidet startet med kartlegging av to grupper av fåbørstemarker, gjennom et prosjekt på familien Lumbricidae (meitemarker) i 2011 og et på familien Enchytraeidae i 2013. Det er samlet inn tusenvis av individer fra hundrevis av lokaliteter; i jord og våt sand på land, i bekker, elver, innsjøer, dammer og kilder, og i havet. Artsidentifikasjon vil bli gjort gjennom å kombinere lysmikroskopiske undersøkelser med analyser av artens DNA.

Ny kunnskap om denne artsgruppen vil gi en bedre forståelse av kompleksiteten i norsk natur. Flere arter kan være aktuelle som markører i miljøovervåking av akvatiske og terrestriske økosystemer.

Clitellater finnes i nesten alle typer av habitater på land og i vann. Her letes det i Fjerdingelva.