Soppmygg er en av de store gruppene av tovinger hvor artsdiversiteten i Norden synes å øke mot nord, med aller størst diversitet i taigabeltet. De har en forkjærlighet for eldre skog, men finnes i alle terrestriske habitater fra våtmarker til høyfjellet. 

Soppmygg har en viktig funksjon i nedbrytninger i naturen og i pollinering av små blomster. Antakelig er de også en viktig fødekilde for mange insektetende fugler. Artskunnskapen om soppmygg i Norden har økt betydelig det siste tiåret, og det oppdages stadig nye arter for Norge og for vitenskapen. Prosjektet er en oppfølging av tidligere kartlegging i Artsprosjektet (prosjektene Insekter i fuktige habitater i Finnmark, fase I-II). I dette prosjektet vil også Troms inkluderes og andre tørrere habitater vil vektlegges. Det vil også bli brukt flere kompletterende fangstmetoder for å fange opp nye elementer av soppmyggfaunaen.

Prosjektet vil utfylle og gi gode synergier med tilsvarende kartlegging i nordområdene i Sverige, Finland og Russland. Det vil bli tatt bilder og prøver for DNA-strekkoding av alle arter som ikke tidligere er dekket inn.

Resultatene fra prosjektet vil inngå i et biosystematisk og fylogeografisk forskningsprosjekt på sirkumpolare artskompleks av soppmygg.

Bildet viser en hann av arten Gnoriste longirostris som ble funnet på Kvaløya utenfor Tromsø høsten 2014. Hele tre av fire norske arter i soppmyggslekten Gnoriste er funnet og DNA-strekkodet  i prosjektet. To av de representerer første funn i Nord-Norge. Slekten Gnoriste karakteriseres bl.a. ved at munndelene er utstrakt til et lang sugerør (proboscis) hvor lengden er artsspesifikk. Hver art er antakelig tilpasset pollinering av hver sin blomsterart, men man vet foreløpig så godt som ingenting om biologien til disse store og flotte soppmyggene. I Japan har dr. Yudai Okuyama forsket på det tette samspillet mellom en Gnoriste-art som har larver som lever i mose og de voksne myggene som pollinerer flere arter i blomsterslekten Mitella