Hydrozoer er en gruppe av nesledyr i rekken Cnidaria som inkluderer geleaktige småmaneter og kolonimaneter. De er små rovdyr som spiser andre dyreplankton og som derfor spiller en stor rolle i pelagiske økosystemer i havet.

Hydrozoer er små og gelatinøse maneter som er skjøre og vanskelige å samle inn i god stand. Fiksativer som blir brukt til preservering av dyreplankton gjør at dyrene krymper og blir forvrengt, noe som gjør det vanskelig å artsbestemme fikserte prøver. Geleplankton har av den grunn ofte blitt oversett i forskning på dyreplankton, til fordel for de lettere håndterlige krepsdyrene. Det er derfor mye vi ikke vet om hydrozoenes taksonomi, utbredelse og økologi.

Prosjektet har som mål å kartlegge og dokumentere artsmangfoldet i norske farvann slik at det blir lettere for både fagfolk og ikke-spesialister å artsbestemme små- og kolonimaneter i framtiden. Flere områder langs norskekysten skal undersøkes, inklusiv Oslofjorden, Nordsjøen, vestnorske fjorder og arktiske strøk. Materialet vil bli samlet inn så skånsomt som mulig og artene dokumentert med foto i levende tilstand før materialet undersøkes videre med morfologiske  og molekylære metoder. Artsmangfoldet kan på denne måten utredes også når arter er svært like av utseende, noe mange av de pelagiske hydrozoene er.

Gjennom prosjektet vil det bli etablert en referansesamling for hydrozoer ved Universitetsmuseet i Bergen.