Sjøfuglene deles gjerne inn i karakteristiske sjøfugler, som tilbringer hele livet i det marine miljøet, og periodevise sjøfugler som kun tilbringer deler av året i det marine miljøet. De aller fleste artene lever svært lenge og legger få egg.

De karakteristiske sjøfuglene omfatter stormfugler, stormsvaler, suler, skarver, noen andearter (for eksempel ærfugl), terner, mange måkearter (for eksempel svartbak og gråmåke) og alle alkefuglene. De periodevise sjøfuglene omfatter mange andearter (for eksempel havelle, svartand og sjøorre) som hekker i innlandet og tilbringer høsten (myteperioden) og vinteren i marine områder. 

De typiske sjøfuglene lever lenge, mange 30–40 år. De legger kun ett eller noen få egg, og de blir sent kjønnsmodne. Dette gjør at de er godt tilpasset varierende miljøforhold i hekkesesongen. Det er helt vanlig at sjøfugl har gode og dårlige år når det gjelder hekkesukses. Om de mislykkes med hekkingen i enkeltår har det derfor ikke nødvendigvis noen stor betydning for bestandene. Det er først når hekkingen mislykkes flere år på rad, eller at voksenfuglenes overlevelse reduseres at situasjonen kan bli kritisk.

Mange sjøfuglarter langs norskekysten har gått sterkt tilbake (www.seapop.no og www.miljostatus.no) og mange av artene er nå derfor på rødlista (www.artsdatabanken.no). Hovedårsaken til bestandsnedgangen for de fleste artene er næringssvikt, delvis som en følge av klimatiske årsaker.