RødvannymfePyrrhosoma nymphula -Nehalennia speciosa RødøyevannymfeErythromma najas KystvannymfeIschnura elegans InnsjøvannymfeEnallagma cyathigerum PyttvannymfeIschnura pumilio