Vannmasser som er gjenstand for omfattende vassdragsreguleringer eller omfattende endringer av elveløp (forbygninger, kanalisering med mer.)