Ultramafisk berggrunn er en samlebetegnelse for dypbergarter med høyt innhold av mafiske mineral er, det vil si mineraler med høy tetthet og høyt tungmetallinnhold.