høgstaudedominert gråor-heggeskog (typisk dominert av strutseving)