Kombinasjonene av KA Kalkinnhold og UF Uttørkingsfare gir opphav til totalt 8 grunntyper innenfor hovedtypen T2 Åpen grunnlendt mark, hvor kominasjonen av navnene til disse beskriver grunntypen.