Natur(system)kompleks er et kompleks av natursystemer som i naturen utgjør en funksjonell økologisk, eventuelt også geomorfologisk, enhet, og som forekommer innenfor et velavgrenset geografisk område

Naturkompleks som eget (sekundært) nivå skal erstatte «Landskapsdel» fra versjon 1.0, men foreløpig er ikke kriterier og prinsipper for typeinndeling på dette nivået utarbeidet. Inntil videre kan inndelingen av landskapsdel-typer fra NiN versjon 1.0 benyttes ved behov:

Karakteristikk

  • adresserer funksjonelt distinkte økosystemer som i seg selv tilfredsstiller definisjonen av natursystem, men som er sammensatt av flere natursystemer
  • ikke begrenset til marka, bunnen, de frie vannmassene eller permanent snø/is, men kan omfatte to eller flere av disse kategoriene
  • ingen øvre romlige skalabegrensninger
  • skal kunne tjene kartleggingsformål, men skal ikke være fullstendig arealdekkende
  • skal ikke duplisere inndelingen på natursystem-nivået, men fange opp "økosystemer sammensatt av økosystemer" med variasjon i spesifikke egenskaper som ikke kommer tilfredsstillende til uttrykk som summen av variasjon i de natursystemene komplekset omfatter
  • karakteriserende kilde til variasjon er kompleks miljøvariasjon
  • karakteriserende naturegenskap er artssammensetningen, uttrykt gjennom sammensetningen av natursystemer