Semi-naturlig myr jordbruksmark som brukes på en måte som opprettholder ekstensivt hevdpreg (HI∙b–e)

Sølendet (STr: Røros: Brekken). Intakt slåttemyr kan ha et ‘parkaktig preg’.

Slåttmyra (Akh: Nittedal). Legg merke til de store, slette, fastmattedominerte flatene med stor grasproduksjon.