Nedbeitet vegetasjon der (nesten bare) vrakete arter står igjen; antydning til tråkkslitasje i form av vegetasjonsfrie flekker; artssammensetningen består av relativt få, vidt utbredte arter som f.eks. groblad (Plantago major), tunrapp (Poa annua), tungras (Polygonum aviculare), blåkoll (Prunella vulgaris), føllblom (Scorzoneroides autumnalis) og ugrasløvetann (Taraxacum officinale).