Beitepreget vegetasjon, med en artssammensetning som hovedsakelig består av beitebegunstigete arter