Tilførsler, utilsiktet eller tilsiktet, til miljøet av andre kjemiske stoffer enn de som eksplisitt nevnes i definisjonen av en av de andre variablene som inngår i denne sammensatte tilstandsøkoklinen, og som har effekter på artssammensetningen (for eksempel tilsetningsstoffer til dyrefôr og antibiotika)