Uorganiske stoffer med giftvirkning, som tilføres miljøet som en utilsiktet sideeffekt av annen virksomhet [for eksempel tungmetaller (kvikksølv, bly, kadmium), arsen, fluor]