Isolert blokk etterlatt av bre

Eksempel: Finnes over hele landet; særlig særpreget landskapselement i områder med tynt og fragmentarisk løsmassedekke og sparsom vegetasjon, som for eksempel i heiene på Sørlandet.

Kommentar: En indikasjon på at blokken er flyttet er avvikende bergart i forhold til stedets egen berggrunn.