Mobile arter (1AE–MO), det vil si arter med lav oppdagbarhet (f.eks. mykorrhizasopp) og andre arter der artsmengde ikke lar seg tallfeste på en meningsfull måte eller med akseptabel presisjon. For disse artene angis artsmengde innenfor en natursystem-arealenhet eller tilsvarende som forekomst/fravær ved bruk av binær – (B-type –) variabel.