Svak kildevannspåvirkning, men tilstrekkelig til å gi observerbar effekt på artssammensetningen. Det kan sees som en markert flush-effekt som indikerer tilførsel av bevegelig grunnvann med kildevannsegenskaper i fastmarkssystemer og kildemyr i våtmarkssystemer. I skogsmarks- og engsystemer kan det gjerne gi seg utslag i storbregne- og høgstaudeskoger og enger.