Natur(system)komponent er en geografisk velavgrenset, funksjonell økologisk enhet som tilfredsstiller definisjonen av natursystem, men som utgjør én (vanligvis blant flere) komponenter i et natursystem.

Naturkomponent er et nytt (sekundært) nivå i NiN. Det er foreøpig ikke etablert en typeinndeling for dette nivået i versjon 2.0.

Karakteristikk

  • adresserer funksjonelt distinkte økosystemer som kan tilfredsstille definisjonen av natursystem, men som utgjør én blant flere deler av et natursystem slik dette blir definert med hensyn til deler av økosystemet som blir adressert og romlig skala
  • ikke begrenset til marka, bunnen, de frie vannmassene eller permanent snø/is
  • ingen nedre romlige skalabegrensninger
  • skal ikke først og fremst tjene et kartleggingsformål, og skal ikke være fullstendig arealdekkende
  • skal ikke duplisere inndelingen på natursystem-system-nivået, men fange opp ’økosystemer i økosystemer’ der det er behov for å kunne beskrive variasjonen i artssammensetning og miljøforhold
  • variasjon innen enheten er betinget av andre hovedkompleksvariabler enn variasjon innen natursystemet komponenten er del av