Flammevokssopp Hygrocybe intermedia er en oransje, noe kjøttfull hattsopp med skjellet hatt. Den er ganske sjelden, svakt sørlig og vokser ofte på kalkrik mark i gamle, ugjødsla kulturmarksenger.

Kjennetegn

Dette er en stor og kraftig art med rød-rødoransje hatt og filtet/skjellet hattoverflate. Dette gjør den vanligvis lett kjennelig. Stilken er kraftig, gul-gulrød og lengdefibret. Til forskjell fra f.eks. skarlagenvokssopp har den i tillegg til den filtete hatten også lange tramaceller i skivene.

Utbredelse

Det er 42 kjente lokaliteter i landet hvor arten er sett etter 1990 (opptalt desember 2011), delvis på Østlandet, og delvis langs kysten på Vestlandet og nord til Inn-Trøndelag. Sverige: minst 200 lokaliteter (artfakta.se, artportalen.se), Finland: meget sjelden (ymparisto.fi), Danmark: 20 lokaliteter (Thomas Læssøe pers. medd. mars 2013), Tyskland: 23 lokaliteter (Krieglsteiner 1991), Storbritannia & Irland: funnet i ca. 150 10x10 km ruter (fieldmycology.net), Nederland: 2 atlas-ruter etter 1990 (verspreidingsatlas.nl). Den er vidt utbredt i Europa, men jevnt over sjelden (Sivertsen et al. 1994). Den er funnet opp til 1800 moh. i de sveitsiske Alpene. Den nevnes ikke fra andre verdensdeler (Boertmann 2010).

Biologi

Av de norske lokalitetene med habitatinformasjon er én i skogsbeite (engskog), resten i grasmarker. Den synes å være knyttet til naturbeitemarker og andre åpne grasmarker (kulturmarksenger), disse er gjerne kalkrike, men noen ganger sure. Kanskje er den tilpasset forsforknapphet. Dette synes å være en sørlig art med tyngdepunkt i boreonemoral og sørboreal sone, noe som også støttes av utbredelsen i Sverige. Det høyeste funnet er gjort 600 moh. (Gran i Oppland). Arten har tyngdepunkt i artsrike lokaliteter ("hot spots").

Referanser

Boertmann, D. 2010. The genus Hygrocybe. Nordeuropas svampe - bind 1. Foreningen til Svampekundskabens Fremme. 200 s.

Krieglsteiner, G.J. 1991. Verbreitungsatlas der Grosspilze Deutschlands (West). Band 1. Teil A: Nichtblätterpilze. 1-416. Teil B: Blätterpilze, pp. 417-1016. Ulmer. Stuttgart.

Sivertsen, S., Jordal, J. B. & Gaarder, G. 1994. Noen soppfunn i ugjødsla beite- og slåttemarker. Agarica 13 (22):1-38.

http://nhm2.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm

http://www.artfakta.se

http://www.artportalen.se

http://www.fieldmycology.net

http://www.verspreidingsatlas.nl

Thomas Læssøe pers. medd.