Tinnvokssopp Hygrocybe canescens er en middels stor, grå og tørr vokssopp men nedløpende skiver. Den finnes i magre kulturmarksenger (naturbeitemarker, slåttemarker) i lavlandet.

Kjennetegn

Tinnvokssopp er en middels stor, lysgrå vokssopp med nedløpende skiver. Den ligner flere andre gråaktige Hygrocybe-arter med nedløpende skiver (gulfotvokssopp H. flavipes, skifervokssopp H. lacmus), men disse har bl.a. en slimet hatt, har mer fiolett i hattfargen og større sporer. Tinnvokssoppen er tørr og rent grå på hatten og har tverrårer mellom skivene på undersida. Mikroskopisk har den mindre og mer rundaktige sporer enn de artene som ligner.

Utbredelse

Det er 11 lokaliteter, hovedsakelig langs Vestlandskysten nord til Aure i Møre og Romsdal, alle etter 1990 (opptalt desember 2011). Arten er i Europa bare kjent fra Norge, Storbritannia og Sverige (Boertmann 2010). I Sverige er det kjent 10 lokaliteter (artfakta.se). I Storbritannia blir det oppgitt 14 funn i 9 lokaliteter etter 1990, de fleste i Skottland (fieldmycology.net). Aktuell informasjon tyder på at Norge har rundt en tredjedel av totalt ca. 30 kjente lokalitetene i Europa. Arten er beskrevet fra Nord-Amerika (Smith & Hesler 1942), men det er ofte litt uklart om europeiske og nord-amerikanske arter er identiske eller ikke.

Biologi

Tinnvokssopp forekommer i magre naturbeitemarker og slåttemarker (kulturmarskenger). Noen lokaliteter kan kanskje karakteriseres som moserike grasflekker i kystlynghei. De fleste lokalitetene ligger i boreonemoral eller sørboreal vegetasjonssone i lavlandet langs kysten. Det høyeste funnet er 410 moh. (Eidsvoll i Akershus). Flere av de norske lokalitetene er i gjengroing. Alle kjente lokaliteter i Europa er i grasmarker, ofte med surt jordsmonn (Boertmann 2010).

Referanser

Boertmann, D. 2010. The genus Hygrocybe. Nordeuropas svampe - bind 1. Foreningen til Svampekundskabens Fremme. 200 s.

Krieglsteiner, G.J. 1991. Verbreitungsatlas der Grosspilze Deutschlands (West). Band 1. Teil A: Nichtblätterpilze. 1-416. Teil B: Blätterpilze, pp. 417-1016. Ulmer. Stuttgart.

Smith, A. H. & Hesler, L. R. 1942. Studies in North American species of Hygrophorus II. Lloydia 5:1-94.

http://nhm2.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm

http://www.artfakta.se

http://www.artportalen.se

http://www.fieldmycology.net

Thomas Læssøe pers. medd.