Sterkt endrete innsjøvannmasser omfatter vannmassene i innsjøer og dammer som har fått sin artssammensetning og økologiske funksjon sterkt og irreversibelt endret gjennom fysiske inngrep (vassdragsreguleringer), kjemiske inngrep (irreversibel forurensning, eutrofiering, kjemisk behandling mot parasitter etc.) eller biologiske inngrep (utsetting av fiskearter som gjennomgripende har endret den trofiske strukturen og dermed artssammensetningen, etc.), samt vannmassene i kunstige vannforekomster (vannmagasiner, gårdsdammer etc.).

Dam på Elingaard (Onsøy, Fredrikstad, Østfold), foran hovedbygningen på herregården. I dammen vokser tjønnaks Potamogeton sp., langs bredden sverdlilje Iris pseudacorus.

Definisjonsgrunnlag og avgrensning

Omfatter innsjøvannmasser i vannforekomst som blir klassifisert som sterkt modifisert i henhold til Vannveilederen (jf. Vannrammedirektivet; Anonym 2013). Begrepet sterkt modifisert vannforekomst er definert som «forekomst av overflatevann som på grunn av fysiske endringer som følge av menneskelig virksomhet i vesentlig grad har endret karakter, og som er utpekt som sterkt modifisert i medhold av Vannforskriften § 5.»

Variasjon

Artssammensetningen i sterkt endrete innsjøvannmasser avhenger av type og omfang av inngrep som er årsaken til den sterke endringen. Sannsynligvis finnes så store individuelle variasjoner mellom sterkt endrete innsjøvannmasser at de vanskelig lar seg kategorisere. Tentativt er hovedtypen delt inn i fire grunntyper på basis av en kategorisering av inngrep i tre typer [sterk endring av vannmasser (SY)], mens tLKM og uLKM for F2 Sirkulerende innsjøvannmasser er inkludert som uLKM for å kunne beskrive og sammenlikne med miljøegenskaper som er årsak til variasjon i innsjøvannmasser som ikke er sterkt endret.

Kunnskapsbehov

Grunntypeinndeling

L5 er delt i 4 GT for 4 tLKM SY.