Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

Stortveblad har mange små og gulgrønne blomster.

20–60 cm. Opprett stengel med to store og eggforma blad. Mange små, gulgrønne til rødbrune blomster.

Kan forveksles med: grov nattfiol og nattfiol, men stortveblad har ikke blad oppover stengelen, kun to ved bakken. Nattfiolene har dessuten grønnhvite – hvite blomster.

Blomstrings­tid

Juni– juli.

Voksested

Vokser på kalkholdig berggrunn. I ulike typer slåtte- og beitemark, lynghei, strandeng samt i (beita) skog. Finnes også i mer naturlig åpne områder som myrkanter. Øker noe de første 3–5 åra etter opphørt drift, men går tilbake etter 25–35 år. Trives best ved sein slått og ingen gjødsling, men også ved beiting.

Utbredelse i Midt-Norge

Spredt til vanlig i lavlandet og i dalførene i hele regionen.

Forvekslingsarter