Kjennetegn

Skogstorkenebb har fiolette- rødfiolette blomster.

20–80 cm. Opprett stengel med oppdelte, grovt tanna blad. Fiolette- rødfiolette blomster, som ofte er hvite i fjellet.

Kan forveksles med: engstorkenebb, rød jonsokblom, hanekam og engtjæreblom.

Blomstrings­tid

Juni–juli.

Voksested

Vokser i slåttemark, beitemark, veikanter og (beita) skog med litt næringsrikt jordsmonn. Vokser også i gjødsla eng. Øker gjerne sterkt i mengde de første 10–15 årene av gjengroinga, men går siden tilbake. Trives best ved sein slått, men også ved beiting og ved svak eller ingen gjødsling.

Utbredelse i Midt-Norge

Vanlig i hele regionen, til over skoggrensa.

Dialektnavn

Blå sankthansblomst (Snåsa), seksokblomster (Grong), jænsukkublomster (Kvam NT), jensmessblomster (Nordli, Sørli), blå soleia (Syvde, Vanylven), blåmann (Ørland), blåstut (Beitstad), blåmor (Foldereid), geitskitblomster, kuskitblomster (Bjugn), kåpe (Brekken), gullhans (Hølonda), setergoll (Høylandet), daldråppå (Meråker), hønekam (Andenes).

Tradisjonell bruk

Barn har ofte brukt den i kranser, spesielt i forbindelse med jonsok (St. Hans).

Forvekslingsarter

Referanser

Auestad, I., Austad, I., Hansen, S., Natlandsmyr, B. & Slinde, E.N. 2005. Vakre vegkantar i vest. Selja Forlag, 152s.

Bele, B. & Norderhaug, A. 2004. Skjøtsel av verdifulle strandenger i Nord-Trøndelag. Rapport fra forprosjektfasen. Grønn kunnskap 8(9) 2004, 34s.

Ekstam, U. & Forshed, N. 1997. Om hävden upphör. Kärlväxter som indikatorarter i ängs- och hagmarker. Naturvårdsverket, Värnamo, 135s.

Holtan, D. & Grimstad, K.J. 2001. På jakt etter kvitkurle Leucorchis albida ssp. albida på Sunnmøre. Blyttia 59 (1) 2001, s. 22-29.

Høeg, O.A. 1976. Planter og tradisjon. Floraen i levende tale og tradisjon i Norge 1925 – 1973. Universitetsforlaget, 751s.

Jordal, J.B., Holtan, D., Gaarder, G. & Grimstad, K.J. 2006. Status for solblom Arnica montana i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Blyttia 64: 213-230.

Jordal, J.B. 2008. Supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap, inn- og utmark, i Midt-Norge. Møre og Romsdal og Oppdal, med en vurdering av kunnskapsstatus. Direktoratet for naturforvaltning. Utredning 2008-1, 126s.

Lid, J. & Lid, D.T. 2005. Norsk flora 7. Utgåva ved R. Elven (red.). Det Norske Samlaget, 1230s.

Moen, A. 2000. Botanisk kartlegging og plan for skjøtsel av Tågdalen naturreservat i Surnadal. Rapport botanisk serie 2000-7, 45s.

Moen, A. Norderhaug, A. & Skogen, A. 1993. Håndbok for feltregistrering – viktige vegetasjonstyper i kulturlandskapet, Midt-Norge. Del 2. Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap. NINA, 48s.

Moen, A., Lyngstad, A., Nilsen, L.S. & Øien, D.-I. 2006. Kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap i Midt-Norge. Rapport botanisk serie 2006-3, NTNU, Vitenskapsmuseet, 98s.

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Gyldendals store nordiske flora. Gyldendal Norsk Forlag, 695s.

Norderhaug, A., Austad, I., Hauge, L. & Kvamme, M. (red.) 1999. Skjøtselsboka for kulturlandskap og gamle norske kulturmarker. Landbruksforlaget, 252s.

Nordhagen, R. 1967a. Norske fjellplantenavn. Den Norske Turistforening Årbok 1967, s. 74-88.

Nordhagen, R. 1967b. Fjellplanter og overtro. Den Norske Turistforening Årbok 1967, s. 89-101.

Skogen, A. 1965. Flora og vegetasjon i Ørland Herred, Sør-Trøndelag.- K. norske Vitensk. Selsk. Mus. Årb. 1965: 13-124.

Skogen, A. 1972. Karplanteflora og vegetasjon i Folldalen, Trollheimen, Møre og Romsdal.- K. norske Vitensk. Selsk. Mus. Årb. 1967:7-64.

Snarveier