Stripet rovflue Choerades marginata er ikke av våre største rovfluer, men er likevel et imponerende syn. Det er en middels stor og svart art med gule hår på bakkroppen. Arten trives best i skogsområder, særlig i edelløvskog. Den vil ofte kunne sees sittende på løvverket i skogkantene og sole seg.

Utseende

Stripet rovflue varierer sterkt i størrelse fra ganske liten til nokså stor sammenlignet med andre arter i underfamilien Asilinae. Utseende er karakteristisk med overveiende svarte bein og kropp, mens bakkroppen (abdomen) er sparsomt kledd med gylne, gullfargede hår. Ansiktet har iøynefallende bånd av tykke og tettsittende hvite hår under antennene.

Levesett

Stripet rovflue jakter byttedyr fra utsiktssteder i løvverket, på trestammer, stubber og steiner. Det er få observasjoner av hvilke byttedyr arten foretrekker, men de observasjonene som er gjort omfatter relativt små arter av sikader (Auchenorrhyncha), biller (Coleoptera), maur (Formicidae) og tovinger (Diptera). Hunnen er observert å legge egg ved basis av stubber. Larvene er rapportert fra hule gnageganger fra biller i råtne eikegrener. Stripet rovflue er trolig knyttet til løvskog, fortrinnsvis edelløvskogsområder med mye eik (Quercus).

Utbredelse

I Norge har stripet rovflue sin hovedutbredelse i kystområdene på Østlandet og videre ned til grensen mot Sverige og til Agder. Det finnes spredte funn på Vestlandet, men arten er ikke registrert nord for Land i Oppland. Arten er vidt utbredt i Europa.

Forvekslingsarter

Stripet rovflue er en svært karakteristisk art og har i utgangspunktet ingen forvekslingsarter i norsk fauna. Den kan i noen tilfeller forveksles med ildrovflue Choerades ignea