Buksamlerbiene (Megachilidae) er, som navnet indikerer, svært karakteristiske ved at de er de eneste biene som samler pollen på buken. Gruppen er utbredt i alle verdensdeler og omfatter mer enn 4000 arter. Dette er ofte store, robuste bier og mange hekker i død ved og ulike hulrom. På verdensbasis finnes mer enn 4000 arter hvorav 41 arter er påvist i Norge.

Buksamlerbiene karakteriseres av at hunnene samler pollen på buken og at vingene kun har to submarginalceller. Leppen er rektangulær og lengre enn bred. Familien omfatter kjente bieslekter som bladskjærerbier (Megachile spp.), "leafcutter bees", og murerbier (Osmia spp.), "mason bees". Ullbiene (Anthidium spp.) og trebiene (Chelostoma spp.) hører også hjemme her. To parasittiske bieslekter tilhører også denne familien. Dette er kjeglebiene (Coelioxys spp.) som parasitterer på bladskjærerbier og panserbiene (Stelis spp.) som hovedsakelig parasitterer på murerbier. Buksamlerbiene hekker gjerne i hulrom i død ved, i mur eller andre egnete steder. Veggbia, Heriades truncorum, kan opptre i store kolonier på gamle husvegger med ubehandlet tømmer, gjerne med husbukkangrep. Noen bladskjærerbier, samt strandmurerbia, Osmia maritima, hekker i sandjord.

Kollasj av buksamlerbier

Øverst: båndpanserbie Stelis punctulatissima. Til venstre: storullbie Anthidium manicatum. Til høyre: vikkebie Trachusa byssina. Størrelsesforholdet er ikke riktig på bildet.