Vingespenn

14–22 mm.

Kjennetegn

Hannen har ensfarget svartbrune vinger med bronseaktig skjær. Hunnen med noe mer okerbrun vingefarge. Arten kan forveksles med noen arter i familien sekkspinnere (slektene Psyche og Anaproutia), men hos disse har hannene kammede antenner mens hunnene er vingeløse.

Totalutbredelse

Europa og østover helt til Amur og Japan.

Utbredelse i Norge

Kun funnet i Akershus og Aust-Agder. Regnes som en sjelden art i hele utbredelsesområdet.

Unge stadier

Larven lever på blader av ulike løvtrær, hovedsakelig eik (Quercus) og bøk. I Norge klekket fra lind. Larveutviklingen skjer i august-september. Larvene overvintrer i en kokong som enten spinnes fast på et blad som seinere faller ned, eller som festes til en kvist oppe i treet. Den forpupper seg om våren.

Flyvetid

Ultimo juni - august.

Økologi

I Syd-Skandinavia og Mellom-Europa angis biotopen å være åpen edelløvskog med bøk. Hos oss er den sannsynligvis ikke avhengig av bøk. Sommerfuglen flyr om natta.