Kalkvrimose ble oppdaget i Norge i 2011 og har etter det blitt funnet på ganske mange lokaliteter. Den kjennetegnes av de små tuene, skjøre bladspisser og korte, papilløse celler på øvre deler av nervens overside. Arten er en svært kalkkrevende lavlandsart og vokser ofte veldig tørt.

Kjennetegn

A: Bladene brekker lett. Bladfragmentene fungerer som spredningsenheter. B: Ryggsiden (dorsalt) av nerven i øvre del av bladet er dekt med papiller. C: Tverrsnitt av blad i øvre del av bladet, legg merke til papillene på nervens ryggside.

En av våre minste vrimoser som kjennetegnes av brekkelige bladspisser, forekomst av sentralstreng i stengelen og de korte og papilløse cellene på baksida av bladnervens øvre del. Disse tre karakterene, og da særlig de to første, er viktige for å kunne skille kalkvrimose fra putevrimose Tortella tortuosa. De korte og papilløse cellene på nervens bakside kan med litt øvelse ses med 20x håndlupe. Skuddene har ofte en gulgrønn farge med brune partier som skyldes at de sentrale filtkledde (tomentum) delene av skuddene er synlige. Utover dette ligner arten ganske mye på andre arter i slekta, men svakt bølgete blad som bøyer eller kruser seg i tørke, og det tydelig V-formete skillet mellom nedre og øvre bladceller.

Økologi

Siden arten først ble oppdaget i Norge i 2011, finnes foreløpig ingen total oversikt over artens krav til voksested her i landet. Hittil er arten imidlertid bare funnet på solrike og varme lokaliteter der berggrunnen er baserik. Den virker å kunne vokse tørrere og mer eksponert enn de fleste andre moser i slekta.

Tverrsnitt av stengel med sentralstreng av små celler i midten.

Utbredelse

Arten er trolig ganske utbredt på baserik berggrunn i lavlandet i Sør-Norge og følger kysten nordover til Nordland. Siden arten ikke ble oppdaget før i 2011, er det fortsatt usikkerhet knyttet til den norske utbredelsen. Arten er også nylig oppdaget i Sverige. Den øvrige verdensutbredelsen omfatter sentrale deler av Europa, Storbritannia og deler av Russland.

Habitat med kalkvrimose, her vokser den sammen med blant annet kystflette og kvitknausing.

Forvekslingsarter