Syntetiske livsmedier i ferskvann omfatter alle ikke-naturlige leveområder i ferskvann. Eksempler er forskjellige typer søppel av metall, glass eller plast. På plastbåter på strender kan det for eksempel vokse både planter og smådyr.

Kort om hovedtypen

Syntetiske livsmedier i ferskvann omfatter alle substrater i ferskvannsmiljø med kjemisk sammensetning og/eller grunnleggende materialstruktur vesentlig endret i forhold til det opprinnelige livsmediet.

Utfyllende beskrivelse

Syntetiske livsmedier i ferskvann omfatter både uorganiske livsmedier (for eksempel metall og glass; Bilde 1) og organiske livsmedier (som for eksempel plast og forskjellig søppel; Bilde 2) som tilfredsstiller definisjonen av syntetiske livsmedier (se Artikkel 1: D3d). Syntetiske livsmedier i ferskvann inngår oftest som et mer eller mindre fremmed element i et natursystem med naturbunn (se Artikkel 1: D3d for forskjeller mellom naturbunn og kunstbunn). Syntetiske livsmedier i ferskvann som tilfredsstiller minstekravet for arealenheter på natursystem-nivået hører til konstruert ferskvannsbunn.

Syntetiske livsmedier i ferskvann kan være et viktig påvekstmedium i vann og i vannstrand-delen av strandsonen.

Artssammensetningen på syntetiske livsmedier skiller seg trolig lite fra artssammensetningen på livsmediene som var opphav til de syntetiske livsmediene eller på fysisk tilgrensende substrater. Årsaken til dette er at syntetiske livsmedier først og fremst fungerer som påvekstmedium for organismer med lite spesifikke krav til substrategenskaper.

Avgrensning mot andre hovedtyper

Følgende avgrensningskommentar er relevant for denne hovedtypen:

  • Avgrensningskommentar 6 - umodifiserte samt mer eller mindre sterkt modifiserte livsmedier [hardbunn i marine systemer (M1), bløtbunn i marine systemer (M2), hardbunn i ferskvann (F1), bløtbunn i ferskvann (F2), grovere uorganiske substrater på land (T1) og finere uorganiske substrater på land (T2), ved-livsmedier (T6), dødt plantemateriale (T10) og dødt animalsk materiale (T11)] og syntetiske livsmedier [syntetiske livsmedier i marine systemer (M9), syntetiske livsmedier i ferskvann (F6) og syntetiske livsmedier på land (T13)]

Kort om grunntypeinndelingen

Livsmedium-hovedtypen syntetiske livsmedier i ferskvann er relevant for organismer med liten grad av substratspesialisering. Variasjon i artssammensetning innenfor syntetiske livsmedier i ferskvann er dårlig kjent. Syntetiske livsmedier i ferskvann blir ikke delt i flere grunntyper.

Begrunnelse for ikke å dele hovedtypen videre opp

Hovedgrunnen til at syntetiske livsmedier i ferskvann ikke blir delt i flere grunntyper er mangel på kunnskap om variasjon i artssammensetningen mellom syntetiske livsmedier av ulik opprinnelse.

Andre lokale basisøkokliner

Variasjon langs lokale basisøkokliner kommer, i den grad slik variasjon har betydning for artssammensetningen på syntetiske livsmedier i ferskvann, til uttrykk på så grov skala at den fanges opp ved angivelse av natursystem-type som det aktuelle livsmediet er knyttet til.

Regional variasjon

Regional og geografisk variasjon er sannsynligvis lite relevant for artssammensetningen på syntetiske livsmedier i ferskvann.

Tilstandsøkokliner

Tilstandsvariasjon er i liten grad relevant for syntetiske livsmedier i ferskvann.

Bilde 1

Syntetiske livsmedier i ferskvann, eksemplifisert ved et badekar som har strandet langs bredden av Nidelva ved Trondheim. Syntetiske livsmedier i ferskvann kan være gjenstand for omfattende begroing av alger og andre ferskvannsplanter.

Bilde 2

Syntetiske livsmedier i ferskvann, eksemplifisert ved ei plastkanne som flyter i Nidelva ved Trondheim. Syntetiske livsmedier i ferskvann kan være gjenstand for omfattende begroing av alger og andre ferskvannsplanter.