Biogene karbonatsubstrater fra døde organismer omfatter kalkrike rester av døde koraller, kalkalger, rur, bløtdyr og pigghuder som blir liggende som et lag på havbunnen. Ett eksempel er skjellsand.

Kort om hovedtypen

Biogene karbonatsubstrater fra døde organismer omfatter kalkrike sedimenter og rester av kalsiumkarbonatstrukturer fra døde koraller, kalkalger, rur, bløtdyr og pigghuder, samt skjellsandbanker.

Utfyllende beskrivelse

Biogene karbonatsubstrater fra døde organismer omfatter kalkrike sedimenter og rester av kalsiumkarbonatstrukturer fra døde koraller, kalkalger (Bilde 2), rur (Bilde 1), bløtdyr (Bilde 3) og pigghuder, samt skjellsandbanker. Biogene karbonatsubstrater fra døde organismer forekommer som små elementer i et breit spekter av natursystem-typer, men kan også forekomme sammenhengende over et tilstrekkelig stort areal til å utgjøre en arealenhet på natursystem-nivået. Arealenheter dominert av biogene karbonatsubstrater fra døde organismer utgjør egne grunntyper som er definert på grunnlag av kornstørrelse (KO) trinn X1 korallgrus, trinn X2 kalkalgegrus og trinn X3 skjellsand (mellomfast afotisk saltvannsbunn [3] afotisk korallgrusbunn og [4] afotisk skjellsandbunn og mellomfast afotisk saltvannsbunn [5] eufotisk kalkalgegrusbunn og [6] eufotisk skjellsandbunn].

Avgrensning mot andre hovedtyper

Følgende avgrensningskommentar er relevant for denne hovedtypen:

Avgrensningskommentar 5 – (overveiende) uorganiske [hardbunn i marine systemer (M1), bløtbunn i marine systemer (M2), biogene karbonatsubstrater fra døde organismer (M3), hardbunn i ferskvann (F1), bløtbunn i ferskvann (F2), grovere uorganiske substrater på land (T1) og finere uorganiske substrater på land (T2)] og (overveiende) organiske livsmedier [levende organismer med karbonatsubstrater (M4) og organisk jord (T3)]
Avgrensningskommentar 8 – biogene karbonatsubstrater fra døde organismer (M3) og levende organismer med karbonatsubstrater (M4)
Avgrensningskommentar 9 – biogene karbonatsubstrater fra døde organismer (M3) og døde dyr i marine systemer (M8)

Kort om grunntypeinndelingen

Livsmedium-hovedtypen biogene karbonatsubstrater fra døde organismer er relevant for påvekstorganismer og andre organismer som er avhengig av et kalkholdig substrat. Hovedtypen deles inn i 2 grunntyper på basis av én økoklin (Fig. 1):

Nedbrytningsgrad: biogene karbonatsubstrater fra døde organismer (NE–A)

Valg av økokliner og trinn

Økoklinen nedbrytningsgrad: biogene karbonatsubstrater fra døde organismer (NE–A), som har to trinn, anses tilstrekkelig for fange opp hovedtrekk i variasjonen innenfor biogene karbonatsubstrater fra døde organismer.

Drøfting av inndelingen i grunntyper

Livsmedium-hovedtypen omfatter biogene karbonatsubstrater fra døde organismer i sin alminnelighet; faste strukturer og avsetninger. Eksempler på faste strukturer er døde, fastsittende deler av korallrev og andre fastsittende organismer med kalkskall, slike som rur (Bilde 1) og kalkalger (Bilde 2). Avsetninger omfatter skjellsandbanker, men også mindre ansamlinger og enkeltdeler av døde organismer med kalkskall som er avsatt i marine systemer (Bilde 2–3). Grunntypene biogene karbonatsubstrater fra døde organismer [1] faste biogene karbonatsubstrater og [2] biogene karbonatsubstrat-avsetninger fordeler seg i hovedsak på ulike natursystem-hovedtyper, henholdsvis på fast og på mellomfast bunn (se Artikkel 14: C).

Relevante lokale basisøkokliner som dekkes opp på andre naturtypenivåer

Tilknytning til natursystem-hovedtype (og grunntype) har betydning for artssammensetningen på biogene karbonatsubstrater fra døde organismer. Særlig viktige lokale basisøkokliner er dybderelatert lyssvekking i vann (DL), marin salinitet (SA), vannsirkulasjon: oksygentilgang (VS–A) og bevegelsesenergi (BE), som (vanligvis) kommer til uttrykk på så grov skala at den blir fanget opp ved angivelse av natursystem-type som det aktuelle livsmediet er knyttet til.

 

Bilde 1

Biogene karbonatsubstrater fra døde organismer [1] faste biogene karbonatsubstrater, eksemplifisert med tett koloni av rur (Balanidae) på berg (natursystem-hovedtypen fjæresone-vannstand på fast bunn). Kolonien består av en blanding av levende og døde individer. Levende rur som livsmedium tilhører levende organismer med karbonatsubstrater [3] kalkskall på levende organismer med karbonatsubstrater. Bildet er tatt på Rambergøya (Oslo).

Bilde 2

Biogene karbonatsubstrater fra døde organismer [2] biogene karbonatsubstrat-avsetninger, eksemplifisert ved kalkmergelbolle som har drevet i land blant annet driftmateriale (tare og tang; hører til livsmedium-hovedtypen døde marine planter) i vannstrand-delen av fjæresonen (natursystem-hovedtypen fjæresone-vannstand på fast bunn). Mergelboller fungerer blant annet som skjulested for mange små dyr. Bildet er tatt ved lavvann ved Osen i Nord-Gutvik (Gutvik, Leka, Nord-Trøndelag).

Bilde 3

Biogene karbonatsubstrater fra døde organismer [2] biogene karbonatsubstrat-avsetninger, eksemplifisert ved skjell fra to muslinger som har drevet i land blant annet driftmateriale (tare og tang; hører til livsmedium-hovedtypen dødt plantemateriale i marine systemer) i vannstrand-delen av fjæresonen. Bildet er tatt ved lavvann ved Osen i Nord-Gutvik (Gutvik, Leka, Nord-Trøndelag).